website game may đanh bạc

Kế toán

Kế toán

Đào tạo người học nghề Kế toán trình độ cao đẳng có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cần thiết tương xứng với trình độ đào tạo về chuyên môn kế toán.

Tên ngành, nghề               Kế toán

Mã ngành, nghề                6 3 4 0 3 0 1

Hình thức đào tạo           Chính quy

Trình độ đào tạo               Cao đẳng

Đối tượng tuyển sinh       Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên

Thời gian đào tạo:              24 tháng

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục  tiêu chung

      Đào tạo người học nghề Kế toán trình độ cao đẳng có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cần thiết tương xứng với trình độ đào tạo về chuyên môn kế toán.

      Đồng thời có năng lực làm việc độc lập, tổ chức, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm một phần đối với nhóm và các tổ chức, doanh nghiệp nơi công tác; Có khả năng tự học tập và học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

1.2. Mục tiêu cụ thể

      - Về kiến thức chuyên môn

      + Hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện chuyên môn kế toán;

      + Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của nghề;

      + Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

     + Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

      + Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

      + Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

      - Về kỹ năng nghề nghiệp

      + Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

      + Sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

      + Tổ chức công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

      + Lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

      + Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

      + Sử dụng phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

      + Kiểm tra, đánh giá công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

      + Có năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

      + Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm và tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán.

      - V ngoi ng, tin hc

      + Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;

      + Có kỹ năng về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu của công việc.

      - Về chính trị, đạo đức, pháp luật

      + Có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam và Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

      + Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật và các quy định tại nơi làm việc.

      - Về thể chất và quốc phòng

      + Đủ có sức khỏe để đảm nhận được các công việc theo yêu cầu của ngành nghề đào tạo;

      + Có kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh và kỹ năng quân sự cần thiết; có ý thức cảnh giác và tinh thần sẵn sàng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. 

1.3. Về khả năng học tập, công tác sau khi tốt nghiệp

      Sau khi học xong nghề Kế toán , sinh viên có cơ hội:

      - Thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

      - Thực hiện được công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khoá học

      - Số lượng môn học, mô đun: 30

      - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: (1.875-1.890) giờ

      - Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 435 giờ

      - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: (1.440-1.455) giờ; trong đó:

      + Khối lượng lý thuyết: (356-369) giờ;

      + Thực hành, thực tập, thảo luận, kiểm tra: (1.071-1.099) giờ.

3. Nội dung chương trình

MH/

MĐ/

 

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

TH, TN, BT, TL

Kiểm tra

I

Các môn học chung

20

435

157

255

23

MH 01

Chính trị

4

75

41

29

5

MH 02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

4

75

36

35

4

MH 05

Tin học

3

75

15

58

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

5

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

58

 

 

 

 

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

11

210

116

83

11

MH 07

Kinh tế vi mô

2

45

15

28

2

MH 08

Luật kinh tế

2

30

28

0

2

MH 09

Thuế

2

45

15

28

2

MH 10

Kinh tế chính trị

2

30

28

0

2

MH 11

Nguyên lý kế toán

3

60

30

27

3

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

43

1.155

210

907

38

MH 12

Anh văn chuyên ngành

2

45

15

28

2

MH 13

Thống kê doanh nghiệp

2

45

15

28

2

MH 14

Tài chính doanh nghiệp 1

2

45

15

28

2

MH 15

Tài chính doanh nghiệp 2

2

45

15

28

2

MĐ 16

Kế toán thanh toán

2

45

15

28

2

MĐ 17

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

2

45

15

28

2

MĐ 18

Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất

3

75

15

57

3

MĐ 19

Kế toán giá thành

3

75

15

57

3

MĐ 20

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

3

75

15

57

3

MĐ 21

Báo cáo tài chính

2

45

15

28

2

MH 22

Kế toán quản trị

2

45

15

28

2

MH 23

Kế toán hành chính sự nghiệp

3

75

15

57

3

MH 24

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

45

15

28

2

MH 25

Kiểm toán

2

45

15

28

2

MĐ 26

Ứng dụng phần mềm kế toán

2

60

0

58

2

MĐ 27

Thực hành khai báo thuế và báo cáo tài chính

4

120

0

116

4

MĐ 28

Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

0

II.3

Các môn học, mô đun tự chọn

(Chọn 02 trong số 6 môn học)

4

 

 

 

 

MH 29

Kế toán quốc tế

2

45

15

28

2

MH 30

Quản trị văn phòng

2

30

28

0

2

MH 31

Thị trường chứng khoán

2

45

15

28

2

MH 32

Marketing

2

45

15

28

2

MH 33

Quản trị học

2

45

15

28

2

MH 34

Quản lý ngân sách

2

45

15

28

2

Tổng cộng

78

 

 

 

 

 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

      + Đối với các môn học chung/ đại cương: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Tin học, Ngoại ngữ áp dụng và thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

      + Đối với các môn học, mô đun chuyên môn: việc tổ chức thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại đề cương chi tiết của môn học/mô đun.

      + Đối với các môn học, mô đun tự chọn: Khoa/ bộ môn chỉ đưa vào kế hoạch giảng dạy 02 môn học/mô đun được sinh viên lựa chọn học trong chương trình đào tạo (không phụ thuộc vào số tín chỉ phải tích lũy).

      + Nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

      - Để đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện cho người học, ngoài thời lượng học chính khóa, khoa chuyên môn cần phối hợp với các bộ phận khác trong nhà trường để tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa như: thể dục thể thao; giao lưu văn hóa, văn nghệ; giao lưu chuyên môn với doanh nghiệp; sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề, sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt đầu khóa học; hoạt động của Hội học sinh sinh viên hay hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... Ngoài ra, sinh viên có thể đọc thêm sách báo, tra cứu tài liệu tham khảo tại thư viện hay tham gia các đợt tham quan dã ngoại do giáo viên bộ môn hoặc lớp tự tổ chức.

      - Một số nội dung trong chương trình chính khóa cần được lồng ghép vào hoạt động ngoại khóa, như: Giáo dục thể chất, các nội dung trong môn học/mô đun liên quan đến thảo luận nhóm, bài tập nhóm …

      - Một số nội dung thực hành và đồ án môn học khoa chuyên môn cần tổ chức cho sinh viên tham gia các nội dung công việc thực tế gắn với chuyên môn (như công việc nhà trường có nhu cầu đặt hàng hay khoa chuyên môn tổ chức làm dịch vụ hoặc thực tập thực tế tại doanh nghiệp) nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, bước đầu để sinh viên làm quen với môi trường làm việc và tích lũy kinh nghiệm chuyên môn thông qua hoạt động thực tế.

      - Thời gian tổ chức các hoạt động ngoại khóa: được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa. Chi tiết theo bảng dưới đây:

Nội dung

Thời gian thực hiện

1. Hoạt động thể dục, thể thao

- Hàng ngày: từ 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ

- Dịp hội thao hàng năm;

- Dịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

2. Hoạt động văn hóa, văn nghệ

 

- Ngoài giờ học hàng ngày

- Sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm lớp trong tuần

- Sinh hoạt chào cờ hàng tháng

- Dịp giao lưu, dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

3. Hoạt động trao đổi về chuyên môn nghề nghiệp và phát triển kỹ năng mềm

- Theo kỳ sinh hoạt của Hội học sinh sinh viên hay kỳ sinh hoạt của Đoàn trường

- Dịp sinh hoạt đầu khóa học

- Dịp sinh hoạt câu lạc bộ chuyên đề, thảo luận nhóm

- Dịp giao lưu

4. Hoạt động tại thư viện (tra cứu, đọc sách báo, tìm tài liệu tham khảo ...)

- Tất cả các ngày làm việc trong tuần và theo lịch phục vụ của thư viện

5. Hoạt động đoàn thể

- Theo lịch sinh hoạt định kỳ của Hội học sinh sinh viên và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

6. Tham quan, dã ngoại, vui chơi, giải trí (nếu có)

- Tổ chức vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm

- Theo thời gian bố trí của giáo viên bộ môn và theo yêu cầu của môn học/ mô đun

7. Thi học sinh giỏi nghề các cấp (nếu có)

- Định kỳ theo khóa học và theo kế hoạch chung của kỳ thi cấp tỉnh/thành phố, cấp Bộ, cấp quốc gia.

 

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô đun

     - Tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được tiến hành sau khi học sinh hoàn thành xong nội dung môn học, mô đun theo quy định của quy chế đào tạo.

      - Nội dung và hình thức kiểm tra thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong phần đề cương từng môn học, mô đun.

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

      - Người học phải học hết nội dung chương trình đào tạo theo khối lượng tích lũy đủ số môn học/mô đun theo quy định trong chương trình đào tạo.

      - Điều kiện được công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu cử nhân nghề Kế toán được thực hiện theo Quy chế đào tạo hiện hành của nhà trường.

4.4. Các chú ý khác

      - Chương trình đào tạo này được sử dụng giảng dạy từ năm học 2019 - 2020.   

      - Trong quá trình tổ chức thực hiện, nội dung chương trình đào tạo nếu có điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi cho phù hợp đều phải được phê duyệt của Hiệu trưởng trước khi đưa vào sử dụng.

Admin

 

 

 

 

 

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Thông báo tuyển sinh năm 2024
13-03-2024
84
Ban Nữ công Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông Nghiệp Nam Bộ Tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
11-03-2024
45
Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp Nam bộ triển khai tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho các chủ cơ sở, lao động làm việc tại các địa điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn ở ĐBSCL
26-01-2024
188
HỘI THAO MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
23-01-2024
141
NHÀ TRƯỜNG KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP
23-01-2024
132
Được xem nhiều nhất
1
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
3.869
2
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
3.282
3
Điện công nghiệp
14-10-2022
2.327
4
Nuôi trồng thủy sản
14-10-2022
2.309
5
Truyền thống, thành tích
27-10-2022
2.289
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566