website game may đanh bạc

Phòng Tổ chức, Hành chính

 I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ   

     1. Chức năng

     Tham mưu, giúp và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công việc về tổ chức bộ máy, cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, chế độ, chính sách, thi đua khen thưởng đối với viên chức và người lao động; công tác lễ tân khánh tiết, thanh tra, pháp chế và bảo vệ an ninh trật tự trong Trường.

     2. Nhiệm vụ

    - Nghiên cứu, đề xuất việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế lao động của Trường. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc;

    - Tham mưu xây dựng phương án về quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị; phương án phát triển nguồn nhân lực; kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động. Thực hiện các hồ sơ, thủ tục về công tác tổ chức, cán bộ;

    - Tham mưu xây dựng, đề xuất bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường; Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc; các quy chế, quy định về công tác cán bộ, công tác thi đua, khen thưởng đối với viên chức, người lao động và các quy chế, quy định khác về các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

    - Tham mưu, dự thảo, quản lý các hợp đồng lao động, hợp đồng khoán công việc.

    - Thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động;

    - Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức, nhà giáo hàng năm;

    - Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và người lao động trong Trường.

    - Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường;

    - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân, khánh tiết;

    - Tổ chức thực hiện việc mua sắm vật tư, dụng cụ, văn phòng phẩm phục vụ công tác quản lý của Trường;

    - Quản lý, điều hành xe ô tô cơ quan;

    - Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực Trường;

    - Tham mưu xây kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm.

   - Tham mưu về công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo; xác minh làm rõ và đề xuất biện pháp giải quyết. Giúp Hiệu trưởng tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo;

   - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội quy quy chế cho viên chức và người lao động trong trường;

   - Theo dõi, nắm bắt, tham mưu giải quyết các vấn đề về tình hình tư tưởng của viên chức và người lao động;

   - Tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản của Trường, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Trường;

   - Tham gia ý kiến về thể thức văn bản do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành;

   - Quản lý Website của Trường;

   - Thống kê, báo cáo các mặt công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

   - Xác nhận khối lượng công tác cho viên chức và người lao động tham gia thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

II.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ths. Nguyễn Thành Giang - Phó Trưởng phòng, Phụ trách

2. Ths. Bùi Thanh Thủy – Tổ trưởng.

3. CN. Nguyễn Thị Phương Phi – Cán bộ

4. CN. Nguyễn Thị Dinh – Cán bộ.

5. Ông Phạm Văn Chiến - Lái xe

6. Bà Lê Thị Hằng - Nhân viên phục vụ

 

THÔNG TIN MỚI NHẤT
Thông báo tuyển sinh năm 2024
13-03-2024
45
Ban Nữ công Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông Nghiệp Nam Bộ Tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
11-03-2024
36
Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp Nam bộ triển khai tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho các chủ cơ sở, lao động làm việc tại các địa điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn ở ĐBSCL
26-01-2024
176
HỘI THAO MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024
23-01-2024
134
NHÀ TRƯỜNG KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP
23-01-2024
124
Được xem nhiều nhất
1
Thông báo tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp (chính quy) năm học 2023 – 2024
20-02-2023
3.842
2
Sứ mạng - Tầm nhìn, Mục tiêu
27-10-2022
3.267
3
Nuôi trồng thủy sản
14-10-2022
2.300
4
Điện công nghiệp
14-10-2022
2.300
5
Truyền thống, thành tích
27-10-2022
2.274
HOTLINE TUYỂN SINH:
0907.084566